Gedragsregels MFC De Engelbewaarder

1. Wettelijke bepalingen
a. Het roken, in welke vorm dan ook, is niet toegestaan in de gehele accommodatie.
b. Het is niet toegestaan verdovende middelen van welke soort dan ook, zoals bedoeld in de Opiumwet, binnen de accommodatie te gebruiken, te bereiden, te verwerken, te verkopen, af te leveren, te verstrekken, te vervaardigen of aanwezig te hebben.
c. Anders dan voor sport doeleinden is het in bezit hebben van wapens (schiet-, steek-, slagwapens enzovoort conform de wapenwet) of voorwerpen welke voor wapen kunnen doorgaan is binnen de accommodatie verboden. Bij constatering zal in alle gevallen en onmiddellijk de politie  worden gewaarschuwd en kan de toegang permanent worden ontzegd.

2. Overlast
a. Bezoekers van het MFC dienen zich dusdanig te gedragen dat het gebruik van het MFC niet leidt tot overlast bij aanwonenden. Geluid dient tot een acceptabel niveau beperkt te zijn.
b. Een bezoeker mag voor andere bezoekers, waaronder ook gebruikers van ruimte(n) binnen de accommodatie of leden van werkgroepen, geen hinder of overlast veroorzaken.
c. Het is de bezoeker niet toegestaan ruimten te betreden die in gebruik zijn bij andere gebruikers (groepen) of die door andere groepen zijn gehuurd.

3. Veiligheid
a. De bezoeker dient alle voorschriften betreffende veiligheid (bijvoorbeeld het ontruimingsplan) en openbare orde na te leven.
b. Vrijwilligers dienen de aanwijzingen in de Arbo check na te leven. Deze ligt ter inzage bij de Engelbewaarder.
c. Tijdens vrijwilligerswerk mag geen alcohol gebruikt worden.

4. Het gebouw
a. Specifieke ruimten zoals opslagruimten, kantoor e.d. mogen alleen door bevoegd personeel en bevoegde vrijwilligers betreden worden.
b. Het is niet toegestaan, anders dan met toestemming van de beheerder en/of bestuur, voorwerpen in de ruimte(n) aan te brengen.
c. Het is niet toegestaan, anders dan met toestemming van de beheerder en/of bestuur, reclame posters of ander materiaal aan te brengen op de ramen, deuren wanden enzovoort.
d. De bezoeker zal de ruimte(n) op het moment van sluiting of op het moment dat de beherende vrijwilliger, de beheerder of een bestuurder dit verzoekt, de ruimte(n) verlaten en in ordelijke staat achterlaten.

5. Schade
a.
De bezoeker is aansprakelijk voor de schade, door nalatigheid of opzettelijk, toegebracht aan gebouw en inventaris door hem persoonlijk of door de aanwezige personen bij door hem georganiseerde activiteit in het gebouw.
b. De bezoeker is aansprakelijk voor de schade en of kosten die ontstaan door het door nalatigheid, bijvoorbeeld het niet goed sluiten van deuren of roken in het gebouw, of het veroorzaken van een inbraak of brandalarm.
c. Bij schade toegebracht aan eigendommen van vereniging of derden, dient een schadeloosstelling te worden betaald.
d. Het bestuur of het beheer van de accommodatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, vermissing van, of schade aan goederen van bezoekers.

6. De volgende zaken kunnen bij de beheerder en het bestuur worden gemeld
a. Ongevallen en bijna ongevallen moeten gemeld worden bij het bestuur.
b. Onveilige situaties die tot ongelukken kunnen leiden melden bij het bestuur.
c. Agressief gedrag
d. Ongewenste intimiteiten
Bij ongewenste intimiteiten kan de melder er echter ook voor kiezen om een persoonlijke melding te maken of om aangifte te doen bij de politie.
Er kan altijd hulp geboden worden door het bestuur bij het melden van een voorval. Een melding bij het bestuur wordt door het bestuur binnen 48 uur onderzocht.
Eventueel vindt vervolg onderzoek plaats. Als de aard van het voorval daarvoor aanleiding geeft wordt het voorval gemeld bij de arbeidsinspectie of wordt aangifte gedaan bij de politie.
Het bestuur geeft binnen één week een antwoord op een melding en geeft het vervolg aan.

7. Overige bepalingen
De bezoeker dient zich te richten naar de aanwijzingen van de beheerder, beherende vrijwilliger of het bestuur van de stichting.

8. De huurder
De huurder; bijvoorbeeld een vereniging  is verantwoordelijk voor het naleven van deze gedragsregels door de personen die onder zijn of haar verantwoordelijkheid in de accommodatie aanwezig zijn en aansprakelijk voor de gevolgen van het niet naleven van de gedragsregels.

9. Tot slot
Het niet opvolgen van deze gedragsregels kan weigering van de toegang tot de accommodatie voor kortere of langere tijd tot gevolg hebben.
Een besluit daartoe wordt door het bestuur genomen.

sponsoren